Översättningstjänster
Käännöspalvelut

Om du har behov av att

 • dokumentera din produkt på finska, svenska eller
  engelska
 • få översatt engelska bruksanvisningar till inhemska språk
 • få hjälp med att tolka innehåll i bruksanvisningar eller teknisk text på finska eller engelska

kan du med förtroende vända dig till oss. Vi har svenska som modersmål och språkintyg i engelska och finska.
Då vi dessutom har teknisk utbildning har vi alla möjligheter att hjälpa att förstå eller bli förstådd.

Jos sinulla on tarve

 • dokumentoida tuotteesi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • saada käännettyä englanninkielisiä käyttö-
  ohjeita kotimaisille kielille
 • saada apua ruotsin- tai englanninkielisten käyttö-
  ohjeiden tai teknisten tekstien tulkitsemiseen

voit luottamuksella kääntyä puoleemme. Äidinkielemme on ruotsi, ja meillä on suomen- ja englanninkielen kielitodistukset. Sen lisäksi tekninen koulutus antaa mahdollisuudet auttaa ymmärtämään ja tulla ymmärretyksi.

Referenser:
Bruksanvisningar
KKM Ab POWER (svenska > finska)

Produktbroschyrer mm.
Elpress Ab (svenska > finska) Broschyrer, bruksanvisningar mm.
Oy Bandercom Ltd (engelska > finska)
Tillverkningsspecifikationer
:
Onninen Oy (finska > svenska)
Skolningsmaterial, diabilder:
Adato Oy (finska > svenska)

SFS 6000 Elinstallationer i sjukvårdsutrymmen
SFS-s tandard
(finska > svenska)
SÄTKY-skolningsprogram
Powerpoint-diabilder, bok
Adato Oy, SENER
(finska > svenska)
Sähköpeto-skolningsprogram

Powerpoint-diabilder, text
SÄTY rf.
(finska > svenska)
Bruksanvisningar för EDI-meddelanden
(finska > svenska)
Finska elenergiförbundet SENER
Texter i processkontrollsystem
Vaasa Engineering, (finska > svenska)
Provfrågor för amatörradioexamen
Ficora (finska > svenska)
Bruksanvisningar för styrsystem
Slocon Oy (finska > svenska)
Automationsritningar, översättningar:
Oy PF-Engineering Ab (svenska > finska)

Referenssejä:
Käyttöohjeita
KKM Ab POWER (ruotsi > suomi)
Tuote-esitteitä ym.
Elpress Ab (ruotsi > suomi)
Tuote-esitteitä, käyttöohjeita ym.
Oy Bandercom Ltd (englanti > suomi)
Valmistusmäärittelyt:
Onninen Oy (suomi > ruotsi)
Koulutusmateriaalia, kalvoja:
Adato Oy (suomi > ruotsi)
SFS 6000 Sairaanhoitotilojen sähköasennukset
SFS-standardi, (suomi > ruotsi)
SÄTKY-koulutusohjelma
Powerpoint-kalvoja, kirja
Adato Oy, SENER (suomi > ruotsi)
Sähköpeto-koulutsohjelma
Powerpoint-kalvoja, tekstiä
SÄTY ry. (suomi > ruotsi)
EDI-viestien käyttöohjeet
(suomi > ruotsi)
Suomen sähköenergiayhdistys SENER
Prosessiohjausjärjestelmän tekstejä
Vaasa Engineering (suomi > ruotsi)
Radioamatöörin tutkintokysymykset
Ficora (suomi > ruotsi)
Ohjausjärjestelmän käyttöohjeet
Slocon Oy (suomi > ruotsi)
Automaatiopiirustuksia,
käännöksiä:
Oy PF-Engineering Ab (ruotsi >suomi)