Översättningstjänster
Käännöspalvelut

Om du har behov av att

  • dokumentera din produkt på finska, svenska eller
    engelska
  • få översatt engelska bruksanvis-ningar till inhemska språk
  • få hjälp med att tolka innehåll i bruksanvisningar eller teknisk text på finska eller engelska

kan du med förtroende vända dig till oss. Vi har svenska som modersmål och språkintyg i engelska och finska.
Då vi dessutom har teknisk utbildning har vi alla möjligheter att hjälpa att förstå eller bli förstådd.

Jos sinulla on tarve

  • dokumentoida tuotteesi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
  • saada käännettyä englanninkielisiä käyttö ohjeita kotimaisille kielille
  • saada apua ruotsin- tai englanninkielisten käyttö-
    ohjeiden tai teknisten tekstien tulkitsemiseen

voit luottamuksella kääntyä puoleemme. Äidinkielemme on ruotsi, ja meillä on suomen- ja englanninkielen kielitodistukset. Sen lisäksi tekninen koulutus antaa mahdollisuudet auttaa ymmärtämään ja tulla ymmärretyksi.

Referenser:
SFS 6000 Lågspänningsinstallationer
SFS-standard
(finska > svenska)
SFS 6002 Elarbetssäkerhet
SFS-standard (finska > svenska)

SÄTKY-skolningsmaterial
Powerpoint-diabilder, bok mm.
Adato Oy
(finska > svenska)
Sähköpeto®-skolningsprogram

Powerpoint-diabilder, text
SÄTY rf.
(finska > svenska)
Bruksanvisningar för EDI-meddelanden
(finska > svenska)
Finska elenergiförbundet SENER
Bruksanvisningar
KKM Ab POWER (svenska > finska)
Produktbroschyrer, kundtidning mm.
Elpress Ab (svenska > finska)
Broschyrer, bruksanvisningar mm.
Oy Bandercom Ltd (engelska > finska)
Tillverkningsspecifikationer
:
Onninen Oy (finska > svenska)
Texter i processkontrollsystem
Vaasa Engineering, (finska > svenska)
Provfrågor för amatörradioexamen
Ficora (finska > svenska)
Bruksanvisningar för styrsystem
Slocon Oy (finska > svenska)
Automationsritningar, översättningar:
Oy PF-Engineering Ab (svenska > finska)


Referenssejä:
SFS 6000 Pienjänniteasennukset
SFS-standardi, (suomi > ruotsi)
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus
SFS-standardi (suomi > ruotsi)
SÄTKY-koulutusaineisto
Powerpoint-kalvoja, kirja ym.
Adato Oy (suomi > ruotsi)
Sähköpeto®-koulutsohjelma
Powerpoint-kalvoja, tekstiä
SÄTY ry. (suomi > ruotsi)
EDI-viestien käyttöohjeet
(suomi > ruotsi)
Suomen sähköenergiayhdistys SENER

Käyttöohjeita
KKM Ab POWER (ruotsi > suomi)
Tuote-esitteitä, asiakslehti ym.
Elpress Ab (ruotsi > suomi)
Tuote-esitteitä, käyttöohjeita ym.
Oy Bandercom Ltd (englanti > suomi)
Valmistusmäärittelyt:
Onninen Oy (suomi > ruotsi)
Prosessiohjausjärjestelmän tekstejä
Vaasa Engineering (suomi > ruotsi)
Radioamatöörin tutkintokysymykset
Ficora (suomi > ruotsi)
Ohjausjärjestelmän käyttöohjeet
Slocon Oy (suomi > ruotsi)
Automaatiopiirustuksia,
käännöksiä:
Oy PF-Engineering Ab (ruotsi >suomi)